Početna

O nama Obaveštenja  Ratarstvo Stočarstvo Kontakt
 

 

Dana 19.06.2019. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa RedovneSkupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovne Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 19.06.2019.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 19.06.2019. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilansi i izveštaji  za 2018. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2018. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
REVIZIJA PLUS-PRO” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije
EURO AUDIT” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokumen)
Ponuda  za obavljanje revizije
STANIŠIĆ AUDIT” fin. izveš. za 2019. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

 

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima AD "Bačka" Sivac  (kliknuti  da vidite ceo dokument

Godišnji izveštaj AD "Bačka" Sivac za 2018. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Podaci o direktorima (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Statut AD "Bačka" Sivac - prečišćen tekst (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Dana 26.10.2018. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o izmenama i dopunama Statuta    (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 26.10.2018.


Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 26.10.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Obaveštenje  o promeni ukupnog broja akcija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 21.06.2018. održana redovna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  redovne   Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  redovnoj  Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 21.06.2018.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 21.06.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
I
zveštaj  revizora o poslovanju za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2017. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2017. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2017. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda  za obavljanje revizije fin. izveš. za 2018. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 06.03.2018. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 06.03.2018.

Odluka o stavljanju van snage ranije donetih odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 06.03.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 19.02.2018.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 19.02.2018. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Odluka o prodaji akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Dana 11.10.2017. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda za prodaju sopstvenih akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 11.10.2017.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 11.10.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 18.08.2017. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 18.08.2017.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 18.08.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Odluka o utrđivanju vrednosti akcija
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Dana 30.05.2017. održana Redovna  sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne   Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održavanju  Redovne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 30.05.2017.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 30.05.2017. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
I
zveštaj  revizora o poslovanju za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2016. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2016. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2016. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.1 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2017. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.2 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2017. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 24.11.2016. održana Vanredna sednica  Skupštine  AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 24.11.2016.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 24.11.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija o raskidu ugovora  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ugovor sa novim revizorom Revizija Plus-Pro (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 21.11.2016.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 21.11.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje revizora  Invent Revizija o raskidu ugovora  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ugovor sa novim revizorom Revizija Plus-Pro (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Rešenje o potvrđivanju UPPR-a je postalo pravosnažno  (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Rešenje o usvajanju UPPR-a (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Dana 17.05.2016. održana Redovna   Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Redovne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Redovnoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne  Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Unapred pripremljen plan reorganizacije AD "Bačka" Sivac (prečišćen tekst) (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 17.05.2016.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 17.05.2016. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans stanja 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o ostalom rezultatu 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama kapitala 2015. godine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine 2015. godine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj Odbora direktora za 2015. godinu
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.1 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2016. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda br.2 za obavljanje revizije fin. izveš. za 2016. godinu(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

Unapred pripremljen plan reorganizacije "Bačka"AD Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Dana 25.06.2015. održana Vanredna  Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Vanredne Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj  Vanrednoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Vanredne  Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

Dana 18.06.2015. održana Redovna  Skupština AD "Bačka" Sivac

Odluke sa  Skupštine AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o održanoj Skupštini (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Zapisnik sa Redovne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 25.06.2015.

Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 25.06.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog odluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Redovnu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 18.06.2015.
 

Poziv za Skupštinu koja će se održati 18.06.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument 1. str 2. str 3. str)
Bilans stanja za 2014. god
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Bilans uspeha za 2014. god (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godišnji izveštaj
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o tokovima gotovine
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansiskih izveštaja za 2014. god.  
(kliknuti  da vidite ceo dokument)
Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. god (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj o promenama na kapitalu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Punomoćje (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Predlog oluka (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Ponuda za reviziju fin. izveštaja za 2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj odbora direktora za 2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Godušnji dokument o objavljenim informacijama
 (kliknuti  da vidite ceo dokument)

 

 

 

Dana 13.03.2015. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac

 
  Obaveštenje o održanoj Skupštini AD "Bačka " Sivac (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Donete odluke i rezultati glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zapisnik sa održane  Vanredne  Skupštine akcionara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupšine održane 13.03.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Imenovanje članova Uprave društva (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 

Materijal za  Vanrednu sednicu Skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 13.03.2015.

  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 13.03.2015. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluka  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
 
 
  Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 08.04.2015. (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 08.01.2015.  (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara jan.2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara feb.2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara jan2 - 2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara feb2 -  2015.   (kliknuti da vidite ceo dokument)

 
 
     
Promet novčanim računima (kliknuti da vidite ceo dokument)

Obaveštenje o značajnom učešću (kliknuti da vidite ceo dokument)
Izjava AD "Bačka" Sivac i obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija (kliknuti da vidite ceo dokument)

 

Dana 24.11.2014. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac
 

  Donete odluke i rezultati glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Zapisnik sa održane Nove vanredne sednice skupštine akcionara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 24.11.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)

                  

Materijal za   Novu Vanrednu sednicu skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 24.11.2014.
 

  Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 24.11.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Podaci o vrednosti akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Obaveštenje akcionarima  (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju predsednika skupštine   (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju  komisije za glasanje i zapisničara (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora   (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Predlog odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti  (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Javnobeležnički zapis (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Statut (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Poslovnik o radu Skupštine akcionara (klikni da vidiš ceo dokument)  
 

Izv. o bitnom događaju - obavešt. o održanoj sednici skup. akcionara (klikni da vidiš ceo dokum.)

 

 

 

Dana 17.10.2014. održana Vanredna Skupština AD "Bačka" Sivac

  Oglas o objavi donetih odluka i rezultata glasanja (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o izboru predsednika Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Izvod iz zapisnika - Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (kliknuti  da vidite ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 17.10.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
 

 

Materijal za  Vanrednu sednicu skupštine AD "Bačka " Sivac  zakazanu za 17.10.2014.
 

  Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Poziv za Vanrednu Skupštinu koja će se održati 17.10.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Predlog odluka za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Podaci o vrednosti akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)
  Punomoćje za Vanrednu Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Nacrt kupoprodajnog ugovora (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Tržišna vrednost akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Procenjena vrednost akcija (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Obaveštenje akcionarima  o učešću u radu Skupštine (kliknuti  da vidite ceo dokument)
   
   
   
   

Odluke Skupštine od 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
Izveštaj sa Skupštine održane 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)
Zapisnik sa Skupštine od 27.06.2014. (klikni da vidiš ceo dokument)

  Godišnji izvestaj o objavljenim informacijama Bačka AD Sivac u restrukturiranju  
  Godišnji izveštaj za 2013.  (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Poziv za Skupštinu koja će se održati 27.06.2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Punomoć za Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Formular za glasanje u odsustvu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog odlika za Skupštinu (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Izveštaj odbora direktora o poslovanju za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Ponuda za obavljanje revizije u  2014. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Finansijski izveštaji za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Izveštaj revizora za 2013. (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Predlog za dopunu dnevnog reda Božo Raković (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
  Odgovor na predlog Božo Raković (kliknuti  da vidite ceo dokument)  
     

 

  Zapisnik sa Skupštine 28.06.2013. (kliknite da vidite ceo dokument)  
  Odluke sa Skupštine 28.06.2013. (kliknite da vidite ceo dokument)  
     
 

Godišnji dokument o  objavljeninim informacijama  BAČKA AD SIVAC-U RESTRUKTURIRANJU

 
     
  Godišnji izveštaj za 2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Odluke Skupštine od 26.06.2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Zapisnik sa Skupštine od 26.06.2012. (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Statut (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Kodeks korporativnog upravljanja (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Osnivački akt (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Poslovnik o radu Skupštine akcionara (klikni da vidiš ceo dokument)  
  Objavljene informacije (klikni da vidi š ceo dokument)  

 

  Zapisnik sa Skupštine 28.06.2011. (klikni da vidiš ceo dokument)  
 

Zapisnik sa Skupštine 29.10.2010. (klikni da vidiš ceo dokument)